Προϊόντα - Παροχές
Σας παρέχουμε ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στις διεθνείς αγορές σχετικά με την ασφάλεια της περιουσίας σας:

Ø Συστήματα Συναγερμού

Ø Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

Ø Μετάδοση Εικόνας & Ήχου

Ø Συστήματα Πυρανίχνευσης

Ø Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control)

Ø Αντικλεπτική Προστασία Εμπορευμάτων(EAS)

Ø Περιμετρική προστασία

Ø Συνδέσεις με σταθμό λήψης σημάτων εικόνας & συναγερμού